Een dringende oproep aan jouw adres?!

Een dringende oproep aan jouw adres?!

Deze eerste flyer is verstuurd als een áppel, ter voorbereiding voor de eerste jongerenavond in Hardinxveld Giessendam. Juli 2000

Veel jongeren uit diverse kerkverbanden verlaten de kerk en hebben geen behoefte meer aan God en de Bijbel. Ze verkiezen het wereldse leven in ruil voor de kerk. Daarnaast zijn er veel jongeren, die nog wel naar de kerk gaan, maar eveneens onverschillig voortleven in materialisme en/of in vrome rechtzinnigheid. En het allerverschrikkelijkste is dat sommige kerken stampvol zitten en dat velen onder het Evangelie leven en worden grootgebracht, maar dat een enorm aantal van deze mensen (ja, helaas een zeer groot gedeelte) er openlijk voor uitkomt: "Ik ben (eerlijk) onbekeerd!"

Eén ding is duidelijk: De geestelijke nood is groot en vele (on)kerkelijke mensen leven, misschien zonder dat ze het zelf beseffen, onbekeerd voort op reis naar de eeuwigheid! Grijpt dit jou persoonlijk ook aan? Wat is waarheid? Vandaag de dag zijn veel jongeren en ook ouderen ontwaakt, en overtuigd van hun zonden, ze zijn bekommerd, en lopen met de vraag in het hart: "Wat moet ik doen om zalig te worden?"

Door de dorheid, geesteloosheid en verdeeldheid in onze gemeenten en door de kerkelijke verscheurdheid in Nederland is er echter nog een belangrijke vraag voor hen bij gekomen: "Wat is waarheid?" Ze worden heen en weer geslingerd. De ene kerk leert dit, de andere leert het weer anders. De ene predikant vindt dat een mens zo bekeerd moet worden en een ander weer op een andere manier. Ze zijn moedeloos geworden. Ze weten het niet meer, en daarom zijn ze bang dat zij zichzelf bedriegen. Het probleem is dat ze de éénvoud van Gods Woord zijn kwijtgeraakt! Doordat alles zo ingewikkeld is geworden en doordat er zoveel verwarring is, komen ze geestelijk niet tot een 'doorbraak'!

Maar ondanks deze verwarring doet de Heere God op dit moment grote wonderen. Door de Heilige Geest zijn er inmiddels al veel verontruste zondaren, die de éénvoud van het Woord van God leren verstaan. Door genade hebben ze Christus leren kennen als hun Borg en Zaligmaker. Deze jongeren, die tot bekering zijn gekomen, zijn worstelend bezig met de Bijbel en smeken de Heere om een krachtige reformatie en opwekking in Nederland. Ook is de wens in hun hart gekomen om aan anderen van het Evangelie te vertellen, zodat ook deze mensen de Heere Jezus Christus persoonlijk mogen leren kennen.

Elkaar opzoeken en bijéénkomen De geschiedenis van de Kerk bevat grote en herhaalde getuigenissen van oplevingen en opwekkingen. Belangrijk is het om te beseffen dat een opwekking altijd begint bij jezelf. Daarnaast is het bekend dat een opwekking altijd gepaard gaat met het bij elkaar komen van gelovige mensen met een sterk verlangen naar opwekking en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Elkaar gezamenlijk opzoeken om samen de Bijbel te onderzoeken en met elkaar te bidden is onmisbaar en daarom ontzettend belangrijk! (lees Handelingen 2 vers 42-47).

Daarom hebben wij als jongeren uit diverse kerkverbanden een hartelijke begeerte om ook anderen te ontmoeten, die eveneens een sterk verlangen hebben naar een opwekking en een herleving van het geestelijk leven in de Alblasserwaard. Om met elkaar gezamenlijk ons te verootmoedigen voor de Heere en samen de Heere te bidden om een krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Een groep die te midden van de secularisatie, kerkelijke verdeeldheid en verwardheid binnen gemeenten elkaar (over kerkmuren heen) opzoekt rondom de Bijbel om van de Heere Zelf duidelijkheid te krijgen op de vragen: "Wat moet ik doen om zalig te worden?" en "Wat is waarheid?" Een groep die elkaars noden en zorgen in gebed aan de Heere opdraagt. Een groep die de nood van de onbekeerde en overtuigde medemens nauw aan het hart gaat en die wenst terug te keren naar de éénvoud van het Woord van God.

265